PRAKRUANGTHAI.ORG - ศูนย์พระเครื่องไทย พระพุทธรูป วัตถุมงคล และวัตถุโบราณ

 

เชษฐ์ ราชบุรี
คุณพิเชษฐ์ โอท็อป
โทร. 062-549-9669
bhicheat@hotmail.co.th
ขณะนี้มีผู้เข้าชม: 6 คน
ผู้เข้าชม: 2342 ครั้ง
Administrator
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
PRAKRUANGTHAI.ORG
จัดทำโดย
สยามอนุรักษ์ ดอท คอม

53. ปางแสดงโอฬาริกนิมิต

เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงนาคาวโลกแล้ว ก็เสด็จสู่กุฏาคารศาลาป่ามหาวัน แล้วดำรัสสั่งให้พระอานนท์ถือเอาผ้านิสีทนะ ณ เวลากลางวัน พระผู้มีพระภาคเจ้าประสงค์จะไห้พระอานนท์กราบทูลอาราธนาเพื่อดำรงอยู่ชั่วกัลป์หนึ่ง หรือ เกินกว่ากัลป์หนึ่ง พระองค์จึงทรงแสดงโอฬารนิมิต ได้ตรัสโอภาสปริยายวันนั้นถึง 3 หน แต่มารเข้าดลใจพระอานนท์เสีย จึงไม่สามารถจะรู้ความแล้วได้สติอาราธนาตามพระประสงค์ พระสุคตเจ้าจึงทรงขับพระอานนท์เสียจากที่นั้น

พระพุทธรูปปางแสดงโอฬารินิมิต ทำเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายยกป้องพระอุระ พระหัตถ์ขวาวางคว่ำลงบนพระชานุ

1. ปางประสูติ
2. ปางมหาภิเนษกรมณ์
3. ปางทรงตัดพระเมาลี
4. ปางทุกรกิริยา
5. ปางทรงรับมธุปายาส
6. ปางเสวยมธุปายาส
7. ปางลอยถาด
8. ปางทรงรับหญ้าคา
9. ปางสมาธิ
10. ปางมารวิชัย
11. ปางถวายเนตร
12. ปางจงกรมแก้ว
13. ปางเรือนแก้ว
14. ปางห้ามมาร
15. ปางนาคปรก
16. ปางฉันสมอ
17. ปางประสานบาตร
18. ปางรับสัตตูก้อน สัตตูผง
19. ปางพระเกศธาตุ
20. ปางรำพึง
21. ปางปฐมเทศนา
22. ปางประทานเอหิภิกขุ
23. ปางภัตตกิจ
24. ปางห้ามสมุทร
25. ปางชี้อัครสาวก
26. ปางประทับเรือขนาน
27. ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
28. ปางอุ้มบาตร
29. ปางทรงรับผลมะม่วง
30. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
31. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
32. ปางเปิดโลก
33. ปางห้ามพระแก่นจันทน์
34. ปางประทับยืน
35. ปางลีลา
36. ปางสมาธิเพชร
37. ปางสรงน้ำฝน
38. ปางขับพระวักกลิ
39. ปางประทานอภัย
40. ปางประทานพร
41. ปางโปรดสัตว์
42. ปางคันธาระ
43. ปางขอฝน
44.ปางปลงกรรมฐาน
45.ปางสนเข็ม
46.ปางทรงจีวร
47.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
48.ปางปาเลไลยก์
49.ปางห้ามญาติ
50.ปางทรมานพระยามหาชมพู
51. ปางทรงพิจารณาชราธรรม
52. ปางนาคาวโลก
53. ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
54. ปางปลงอายุสังขาร
55. ปางทรงรับอุทกัง
56. พระปางไสยาหรือปรินิพพาน