PRAKRUANGTHAI.ORG - ศูนย์พระเครื่องไทย พระพุทธรูป วัตถุมงคล และวัตถุโบราณ

 

เชษฐ์ ราชบุรี
คุณพิเชษฐ์ โอท็อป
โทร. 062-549-9669
bhicheat@hotmail.co.th
ขณะนี้มีผู้เข้าชม: 19 คน
ผู้เข้าชม: 2328 ครั้ง
Administrator
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
PRAKRUANGTHAI.ORG
จัดทำโดย
สยามอนุรักษ์ ดอท คอม


29.ปางทรงรับผลมะม่วง
พระบรมศาสดาเสด็จออกจากเมืองราชคฤห์ไปยังเมืองสาวัตถี ณ วันพ็ญเดือน 8 ในพระวัสสาที่ 7 เพลา รุ่งเช้าเสด็จใกล้ถึงประตูเมือง มีนายอุทยานบาลชื่อ คัณฑะ ซึ่งเป็นผู้รักษาพระอุทยานของพระมหากษัตริย์ ได้นำผลมะม่วงสุกผลหนึ่งมาถวายแก่พระองค์ พระบรมศาสดาทอดพระเนตรดูพระอานนท์ พระอานนท์จึงเอาบาตรซึ่งท้าวจาตุมหาราชถวายนั้น วางเหนือพระหัตถ์ จึงทรงรับผลมะม่วงด้วยบาตรนั้น แล้วสำแดงพระอาการจะประทับนั่ง พระอานนท์จึงเปลื้องเอาพระจีวรของตน ลาดถวายเป็นพุทธอาสน์ พระอานนท์กรองอุทกวารีแล้วคั้นผลมะม่วง กระทำเป็นอัมพบานถวาย เมื่อพระพุทธองค์ ทรงเสวยอัพบานแล้ว ตรัสสั่งให้ นายคัณฑะ นำเมล็ดมะม่วงไปปลูก ณ ที่นั้น และพระพุทธองค์ก็ทรงล้างพระหัตถ์บนเมล็ดมะม่วงที่ทรงให้เพาะนั้น

พระพุทธรูปปางรับผลมะม่วง ทำเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาทรงจับผลมะม่วง

1. ปางประสูติ
2. ปางมหาภิเนษกรมณ์
3. ปางทรงตัดพระเมาลี
4. ปางทุกรกิริยา
5. ปางทรงรับมธุปายาส
6. ปางเสวยมธุปายาส
7. ปางลอยถาด
8. ปางทรงรับหญ้าคา
9. ปางสมาธิ
10. ปางมารวิชัย
11. ปางถวายเนตร
12. ปางจงกรมแก้ว
13. ปางเรือนแก้ว
14. ปางห้ามมาร
15. ปางนาคปรก
16. ปางฉันสมอ
17. ปางประสานบาตร
18. ปางรับสัตตูก้อน สัตตูผง
19. ปางพระเกศธาตุ
20. ปางรำพึง
21. ปางปฐมเทศนา
22. ปางประทานเอหิภิกขุ
23. ปางภัตตกิจ
24. ปางห้ามสมุทร
25. ปางชี้อัครสาวก
26. ปางประทับเรือขนาน
27. ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
28. ปางอุ้มบาตร
29. ปางทรงรับผลมะม่วง
30. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
31. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
32. ปางเปิดโลก
33. ปางห้ามพระแก่นจันทน์
34. ปางประทับยืน
35. ปางลีลา
36. ปางสมาธิเพชร
37. ปางสรงน้ำฝน
38. ปางขับพระวักกลิ
39. ปางประทานอภัย
40. ปางประทานพร
41. ปางโปรดสัตว์
42. ปางคันธาระ
43. ปางขอฝน
44.ปางปลงกรรมฐาน
45.ปางสนเข็ม
46.ปางทรงจีวร
47.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
48.ปางปาเลไลยก์
49.ปางห้ามญาติ
50.ปางทรมานพระยามหาชมพู
51. ปางทรงพิจารณาชราธรรม
52. ปางนาคาวโลก
53. ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
54. ปางปลงอายุสังขาร
55. ปางทรงรับอุทกัง
56. พระปางไสยาหรือปรินิพพาน