PRAKRUANGTHAI.ORG - ศูนย์พระเครื่องไทย พระพุทธรูป วัตถุมงคล และวัตถุโบราณ

 

เชษฐ์ ราชบุรี
คุณพิเชษฐ์ โอท็อป
โทร. 062-549-9669
bhicheat@hotmail.co.th
ขณะนี้มีผู้เข้าชม: 8 คน
ผู้เข้าชม: 2346 ครั้ง
Administrator
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
PRAKRUANGTHAI.ORG
จัดทำโดย
สยามอนุรักษ์ ดอท คอม


35. ปางลีลา
พระพุทธรูปปางลีลานี้ อาจสร้างเป็นอนุสรณ์แสดงถึงพระพุทธองค์ทรงเที่ยวจาริกสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนา แก่ประชาชนตามแคว้นต่างๆ และมักเรียกกันเป็นสามัญว่า พุทธลีลา หรืออาจเป็นอย่างที่เคยมีท่านผู้รู้สันนิษฐานไว้ว่า ช่างศิลป์ผู้สร้างพระพุทธรูปแต่โบราณมา ได้นำเอาท่านาฏศิลป์ซึ่งมีผู้รู้ความหมายกันดีอยู่แล้ว มาประกอบสร้างพระพุทธรูปป่างต่างๆ ดังที่เราได้พบเห็นและนมัสการกันอยู่ทุกวันนี้ และเรียกท่ามือของพระพุทธรูปนั้นๆว่า มุทรา พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่เรียกว่า ปางลีลา นั้นเห็นได้ว่า มีลีลาเป็นท่านาฏศิลปอันงามชดช้อย และมุทราคือ ท่ามือที่ยกขึ้นระดับพระอุระนั้น ก็เป็นท่านาฏศิลป์ที่เรียกว่า ปตากะหัสต์บ้าง หํสัสยะหัสต์บ้าง

พระพุทธรูปปางลีลา ทำเป็นพระพุทธรูปประทับยืน ทรงยกพระบาทขวาจะก้าว ห้อยพระหัตถ์ขวาท่าไกวพระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระ ป้องไปเบื้องหน้า เป็นกิริยาเดิน

1. ปางประสูติ
2. ปางมหาภิเนษกรมณ์
3. ปางทรงตัดพระเมาลี
4. ปางทุกรกิริยา
5. ปางทรงรับมธุปายาส
6. ปางเสวยมธุปายาส
7. ปางลอยถาด
8. ปางทรงรับหญ้าคา
9. ปางสมาธิ
10. ปางมารวิชัย
11. ปางถวายเนตร
12. ปางจงกรมแก้ว
13. ปางเรือนแก้ว
14. ปางห้ามมาร
15. ปางนาคปรก
16. ปางฉันสมอ
17. ปางประสานบาตร
18. ปางรับสัตตูก้อน สัตตูผง
19. ปางพระเกศธาตุ
20. ปางรำพึง
21. ปางปฐมเทศนา
22. ปางประทานเอหิภิกขุ
23. ปางภัตตกิจ
24. ปางห้ามสมุทร
25. ปางชี้อัครสาวก
26. ปางประทับเรือขนาน
27. ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
28. ปางอุ้มบาตร
29. ปางทรงรับผลมะม่วง
30. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
31. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
32. ปางเปิดโลก
33. ปางห้ามพระแก่นจันทน์
34. ปางประทับยืน
35. ปางลีลา
36. ปางสมาธิเพชร
37. ปางสรงน้ำฝน
38. ปางขับพระวักกลิ
39. ปางประทานอภัย
40. ปางประทานพร
41. ปางโปรดสัตว์
42. ปางคันธาระ
43. ปางขอฝน
44.ปางปลงกรรมฐาน
45.ปางสนเข็ม
46.ปางทรงจีวร
47.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
48.ปางปาเลไลยก์
49.ปางห้ามญาติ
50.ปางทรมานพระยามหาชมพู
51. ปางทรงพิจารณาชราธรรม
52. ปางนาคาวโลก
53. ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
54. ปางปลงอายุสังขาร
55. ปางทรงรับอุทกัง
56. พระปางไสยาหรือปรินิพพาน