PRAKRUANGTHAI.ORG - ศูนย์พระเครื่องไทย พระพุทธรูป วัตถุมงคล และวัตถุโบราณ

 

เชษฐ์ ราชบุรี
คุณพิเชษฐ์ โอท็อป
โทร. 062-549-9669
bhicheat@hotmail.co.th
ขณะนี้มีผู้เข้าชม: 21 คน
ผู้เข้าชม: 6552 ครั้ง
Administrator
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
PRAKRUANGTHAI.ORG
จัดทำโดย
สยามอนุรักษ์ ดอท คอม


28.ปางอุ้มบาตร
เมื่อฝนโบกขรพรรษตกลงในท่ามกลางสมาคมพระญาติแล้ว พระบรมศาสดาได้ตรัสเทศนามหาเวสสันดรชาดก เหล่าศากยราชทั้งหลายพากันกลับไป โดยมิได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าให้รับภัตตาหาร ครั้นรุ่งเช้า พระบรมศาสดาทรงบาตรพร้อมด้วย พระขีณาสพภิกษุสงฆ์ 2 หมื่นเป็นบริวาร
เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองกบิลพัสดุ์ โดยสปทานจาริก คือเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับบ้านไม่มีเว้น ประชาราษฎร์ต่างก็ได้มีโอกาสชมพระบารมี และมีความปิติยินดีประนมมือนมัสการ นับเป็นครั้งแรก
ที่ชาวเมืองกบิลพัสดุ์ ได้เห็นพระบรมศาสดาทรงอุ้มบาตรเสด็จพระพุทธลีลาโปรดประชาสัตว์

พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ทำเป็นพระพุทธรูปประทับยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตร มีบาตรวางอยู่ที่ฝ่าพระหัตถ์ทั้งสอง

พระพุทธรูปปางนี้นิยมสร้างเป็นพระบูชาประจำวันสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ และเป็นพระบูชาตามพิธีทักษาด้วย

1. ปางประสูติ
2. ปางมหาภิเนษกรมณ์
3. ปางทรงตัดพระเมาลี
4. ปางทุกรกิริยา
5. ปางทรงรับมธุปายาส
6. ปางเสวยมธุปายาส
7. ปางลอยถาด
8. ปางทรงรับหญ้าคา
9. ปางสมาธิ
10. ปางมารวิชัย
11. ปางถวายเนตร
12. ปางจงกรมแก้ว
13. ปางเรือนแก้ว
14. ปางห้ามมาร
15. ปางนาคปรก
16. ปางฉันสมอ
17. ปางประสานบาตร
18. ปางรับสัตตูก้อน สัตตูผง
19. ปางพระเกศธาตุ
20. ปางรำพึง
21. ปางปฐมเทศนา
22. ปางประทานเอหิภิกขุ
23. ปางภัตตกิจ
24. ปางห้ามสมุทร
25. ปางชี้อัครสาวก
26. ปางประทับเรือขนาน
27. ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
28. ปางอุ้มบาตร
29. ปางทรงรับผลมะม่วง
30. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
31. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
32. ปางเปิดโลก
33. ปางห้ามพระแก่นจันทน์
34. ปางประทับยืน
35. ปางลีลา
36. ปางสมาธิเพชร
37. ปางสรงน้ำฝน
38. ปางขับพระวักกลิ
39. ปางประทานอภัย
40. ปางประทานพร
41. ปางโปรดสัตว์
42. ปางคันธาระ
43. ปางขอฝน
44.ปางปลงกรรมฐาน
45.ปางสนเข็ม
46.ปางทรงจีวร
47.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
48.ปางปาเลไลยก์
49.ปางห้ามญาติ
50.ปางทรมานพระยามหาชมพู
51. ปางทรงพิจารณาชราธรรม
52. ปางนาคาวโลก
53. ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
54. ปางปลงอายุสังขาร
55. ปางทรงรับอุทกัง
56. พระปางไสยาหรือปรินิพพาน