PRAKRUANGTHAI.ORG - ศูนย์พระเครื่องไทย พระพุทธรูป วัตถุมงคล และวัตถุโบราณ

 

เชษฐ์ ราชบุรี
คุณพิเชษฐ์ โอท็อป
โทร. 062-549-9669
bhicheat@hotmail.co.th
ขณะนี้มีผู้เข้าชม: 102 คน
ผู้เข้าชม: 6647 ครั้ง
Administrator
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
PRAKRUANGTHAI.ORG
จัดทำโดย
สยามอนุรักษ์ ดอท คอม


33. ปางห้ามพระแก่นจันทน์
ในเวลาที่พระบรมศาสดาเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาในดาวดึงส์เป็นเวลา 3 เดือนนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศล กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรโกศล ทรงรำพึงคิดถึงพระบรมศาสดาอยู่มิได้ขาด จึงรับสั่งให้หาไม้แก่นจันทน์หอมอย่างดีที่สุดมาให้ช่างแกะสลักเป็นพระพุทธรูป ประดิษฐาน ณ พระราชมณเฑียรที่พระพุทธองค์เคยเสด็จมาประทับแต่ก่อน เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จกลับจากดาวดึงส์ พระเจ้าปเสนทิโกศล กราบทูลให้ทอดพระเนตรพระพุทธรูปที่แกะด้วยไม้แก่นจันทน์อันงามวิจิตรนั้น พระไม้แก่นจันทน์ลุกขึ้นถวายบังคม แล้วลีลาลงจากที่ประทับ พระองค์จึงยกพระหัตถ์ขึ้นห้าม พระไม้แก่นจันทน์ก็ลีลาขึ้นประทับอย่างเดิม

พระพุทธรูปปางห้ามไม้แก่นจันทน์ ทำเป็นพระพุทธรูปประทับยืน พระหัตถ์ขวาห้อยลงแต่ไม่ชิดพระกาย พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นแบพระหัตถ์ตั้งขึ้น เป็นกิริยาห้าม

1. ปางประสูติ
2. ปางมหาภิเนษกรมณ์
3. ปางทรงตัดพระเมาลี
4. ปางทุกรกิริยา
5. ปางทรงรับมธุปายาส
6. ปางเสวยมธุปายาส
7. ปางลอยถาด
8. ปางทรงรับหญ้าคา
9. ปางสมาธิ
10. ปางมารวิชัย
11. ปางถวายเนตร
12. ปางจงกรมแก้ว
13. ปางเรือนแก้ว
14. ปางห้ามมาร
15. ปางนาคปรก
16. ปางฉันสมอ
17. ปางประสานบาตร
18. ปางรับสัตตูก้อน สัตตูผง
19. ปางพระเกศธาตุ
20. ปางรำพึง
21. ปางปฐมเทศนา
22. ปางประทานเอหิภิกขุ
23. ปางภัตตกิจ
24. ปางห้ามสมุทร
25. ปางชี้อัครสาวก
26. ปางประทับเรือขนาน
27. ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
28. ปางอุ้มบาตร
29. ปางทรงรับผลมะม่วง
30. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
31. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
32. ปางเปิดโลก
33. ปางห้ามพระแก่นจันทน์
34. ปางประทับยืน
35. ปางลีลา
36. ปางสมาธิเพชร
37. ปางสรงน้ำฝน
38. ปางขับพระวักกลิ
39. ปางประทานอภัย
40. ปางประทานพร
41. ปางโปรดสัตว์
42. ปางคันธาระ
43. ปางขอฝน
44.ปางปลงกรรมฐาน
45.ปางสนเข็ม
46.ปางทรงจีวร
47.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
48.ปางปาเลไลยก์
49.ปางห้ามญาติ
50.ปางทรมานพระยามหาชมพู
51. ปางทรงพิจารณาชราธรรม
52. ปางนาคาวโลก
53. ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
54. ปางปลงอายุสังขาร
55. ปางทรงรับอุทกัง
56. พระปางไสยาหรือปรินิพพาน