PRAKRUANGTHAI.ORG - ศูนย์พระเครื่องไทย พระพุทธรูป วัตถุมงคล และวัตถุโบราณ

 

เชษฐ์ ราชบุรี
คุณพิเชษฐ์ โอท็อป
โทร. 062-549-9669
bhicheat@hotmail.co.th
ขณะนี้มีผู้เข้าชม: 6 คน
ผู้เข้าชม: 2299 ครั้ง
Administrator
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
PRAKRUANGTHAI.ORG
จัดทำโดย
สยามอนุรักษ์ ดอท คอม


9. ปางสมาธิ
ครั้นพระโพธิสัตว์ได้รับหญ้าคา 8 กำ จากพรามหณ์โสตถิยะในเวลาเย็นวันเพ็ญเดือนหกก่อนพุทธศักราช 45 ปี แล้ว ทรงลาดหญ้าคานั้นเป็นบัลลังก์ที่ใต้ต้นมหาโพธิ์ ณ ตำบลอุรุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ทรงทำประทักษิณถ้วน 3 รอบ แล้วประทับนั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์หญ้าคา บ่ายพระพักตร์ไปทางทิศบูรพา ผันพระปฤษฎางค์ทางลำต้นพระศรีมหาโพธิ์ เจริญสมาธิมั่น เฉพาะอาราปานสติกรรมฐาน พิจารณาวิธีหลุดพ้นจากทุกข์ โดยตั้งจาตุรงค์มหาปธาน ในพระหฤทัยว่า

"ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตราบใด จักไม่เสด็จลุกขึ้นตราบนั้น แม้พระมังสะ (เนื้อ) และพระโลหิตจะแห้งเหือดไปเหลือแต่พระตจะ (หนัง)พระนหารุ(เอ็น) และพระอัฐ ก็ตามที" ตำบลอุรุเวลาซึ่งพระพุทธเจ้าประทับนั่ง ณ โพธิบัลลังก์ และจะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณในลำดับต่อไป บัดนี้เรียกว่า ตำบลพุทธคยา ตรงที่วิหารพุทธคยาประดิษฐานอยู่ทุกวันนี้

พระพุทธรูปปางสมาธิ ทำเป็นรูปพระนั่งขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้สอง พระหัตถ์ขวาซ้อนบนพระหัตถ์ซ้าย วางอยู่บนพระเพลา พระพุทธรูปปางนี้นิยมสร้างเป็นพระบูชาประจำวัน ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี
ทั้งนิยมสร้างเป็นพระประธาน และบูชาตามพิธีทักษา

1. ปางประสูติ
2. ปางมหาภิเนษกรมณ์
3. ปางทรงตัดพระเมาลี
4. ปางทุกรกิริยา
5. ปางทรงรับมธุปายาส
6. ปางเสวยมธุปายาส
7. ปางลอยถาด
8. ปางทรงรับหญ้าคา
9. ปางสมาธิ
10. ปางมารวิชัย
11. ปางถวายเนตร
12. ปางจงกรมแก้ว
13. ปางเรือนแก้ว
14. ปางห้ามมาร
15. ปางนาคปรก
16. ปางฉันสมอ
17. ปางประสานบาตร
18. ปางรับสัตตูก้อน สัตตูผง
19. ปางพระเกศธาตุ
20. ปางรำพึง
21. ปางปฐมเทศนา
22. ปางประทานเอหิภิกขุ
23. ปางภัตตกิจ
24. ปางห้ามสมุทร
25. ปางชี้อัครสาวก
26. ปางประทับเรือขนาน
27. ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
28. ปางอุ้มบาตร
29. ปางทรงรับผลมะม่วง
30. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
31. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
32. ปางเปิดโลก
33. ปางห้ามพระแก่นจันทน์
34. ปางประทับยืน
35. ปางลีลา
36. ปางสมาธิเพชร
37. ปางสรงน้ำฝน
38. ปางขับพระวักกลิ
39. ปางประทานอภัย
40. ปางประทานพร
41. ปางโปรดสัตว์
42. ปางคันธาระ
43. ปางขอฝน
44.ปางปลงกรรมฐาน
45.ปางสนเข็ม
46.ปางทรงจีวร
47.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
48.ปางปาเลไลยก์
49.ปางห้ามญาติ
50.ปางทรมานพระยามหาชมพู
51. ปางทรงพิจารณาชราธรรม
52. ปางนาคาวโลก
53. ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
54. ปางปลงอายุสังขาร
55. ปางทรงรับอุทกัง
56. พระปางไสยาหรือปรินิพพาน