PRAKRUANGTHAI.ORG - ศูนย์พระเครื่องไทย พระพุทธรูป วัตถุมงคล และวัตถุโบราณ

 

เชษฐ์ ราชบุรี
คุณพิเชษฐ์ โอท็อป
โทร. 062-549-9669
bhicheat@hotmail.co.th
ขณะนี้มีผู้เข้าชม: 113 คน
ผู้เข้าชม: 7126 ครั้ง
Administrator
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
PRAKRUANGTHAI.ORG
จัดทำโดย
สยามอนุรักษ์ ดอท คอม

48.ปางปาเลไลยก์

ในพระวัสสาที่ 10 เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ โฆสิตาราม ในเมืองโกสัมพี ในเวลานั้น
พระภิกษุมากรูปด้วยกันไม่สามัคคีปรองดองกัน ไม่อยู่ในพระพุทธโอวาท ประพฤติตามใจตัว ด้วยอำนาจมานะทิฏฐิ พระพุทธองค์จึงเสด็จจาริกแต่พระองค์เดียวไปยังป่าชื่อ ปาลิไลยกะ ได้อาศัยพระยากุญชรชาติชื่อป่าลิไลยกหัตถีทำวัตรปฏิบัติ ป่านั้นจึงได้นามว่า "รักขิตวัน" ตั้งแต่นั้นมา

วันหนึ่ง พญาลิงตัวหนึ่งเที่ยวมาตามยอดไม้โดยลำพัง เห็นพญาช้างทำวัตรปฏิบัติพระพุทธเจ้า ด้วยความเคารพเช่นนั้นก็เกิดกุศลจิต ครั้นเห็นรวงผึ้งมีน้ำผึ้งรวงเต็มอยู่ ก็นำมาถวายพระพุทธเจ้าเสวย

พระพุทธองค์ประทับ ณ ภายใต้ต้นภัสรสาลพฤกษ์ต้นหนึ่งในป่ารักขิตวัน โดยลำพังพระองค์เดียว โดยมีพญาช้างปาลิไลยกะบำรุงรักษา และทรงจำพรรษา ณ ที่นั้น

พระพุทธรูปปางปาเลไลยก์ ทำเป็นพระพุทธรูปนั่ง พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำลงบนพระชานุเบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาวางแบบนพระชานุเบื้องขวา เป็นกิริยาทรงรับ พระพุทธรูปปางนี้ ส่วนมากนิยมสร้างมีรูปช้าง
หมอบถวายกระบอกน้ำ และลิงนั่งถวายรวงผึ้งประกอบ

พระพุทธรูปปางนี้นิยมสร้างเป็นพระบูชา ตามพิธีทักษาสำหรับผู้ที่เสวยอายุ

1. ปางประสูติ
2. ปางมหาภิเนษกรมณ์
3. ปางทรงตัดพระเมาลี
4. ปางทุกรกิริยา
5. ปางทรงรับมธุปายาส
6. ปางเสวยมธุปายาส
7. ปางลอยถาด
8. ปางทรงรับหญ้าคา
9. ปางสมาธิ
10. ปางมารวิชัย
11. ปางถวายเนตร
12. ปางจงกรมแก้ว
13. ปางเรือนแก้ว
14. ปางห้ามมาร
15. ปางนาคปรก
16. ปางฉันสมอ
17. ปางประสานบาตร
18. ปางรับสัตตูก้อน สัตตูผง
19. ปางพระเกศธาตุ
20. ปางรำพึง
21. ปางปฐมเทศนา
22. ปางประทานเอหิภิกขุ
23. ปางภัตตกิจ
24. ปางห้ามสมุทร
25. ปางชี้อัครสาวก
26. ปางประทับเรือขนาน
27. ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
28. ปางอุ้มบาตร
29. ปางทรงรับผลมะม่วง
30. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
31. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
32. ปางเปิดโลก
33. ปางห้ามพระแก่นจันทน์
34. ปางประทับยืน
35. ปางลีลา
36. ปางสมาธิเพชร
37. ปางสรงน้ำฝน
38. ปางขับพระวักกลิ
39. ปางประทานอภัย
40. ปางประทานพร
41. ปางโปรดสัตว์
42. ปางคันธาระ
43. ปางขอฝน
44.ปางปลงกรรมฐาน
45.ปางสนเข็ม
46.ปางทรงจีวร
47.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
48.ปางปาเลไลยก์
49.ปางห้ามญาติ
50.ปางทรมานพระยามหาชมพู
51. ปางทรงพิจารณาชราธรรม
52. ปางนาคาวโลก
53. ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
54. ปางปลงอายุสังขาร
55. ปางทรงรับอุทกัง
56. พระปางไสยาหรือปรินิพพาน