PRAKRUANGTHAI.ORG - ศูนย์พระเครื่องไทย พระพุทธรูป วัตถุมงคล และวัตถุโบราณ

 

เชษฐ์ ราชบุรี
คุณพิเชษฐ์ โอท็อป
โทร. 062-549-9669
bhicheat@hotmail.co.th
ขณะนี้มีผู้เข้าชม: 14 คน
ผู้เข้าชม: 6545 ครั้ง
Administrator
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
PRAKRUANGTHAI.ORG
จัดทำโดย
สยามอนุรักษ์ ดอท คอม


22. ปางประทานเอหิภิกขุ
เมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมจักรกัปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ โดยทรงแสดงถึงที่สุด ไม่พึงเสพ 2 อย่างคือ กามสุขัลลิกานุโยค คือ พัวพันหนักในทางกามสุข และอัตกิลมนุโยค คือประกอบการทรมานตน ทรงชี้ทางให้ดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง มีองค์ 8 ประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เป็นต้น แล้วพระองค์ก็แสดงอริยสัจ 4 ประการ เมื่อจบพระธรรมเทศนา ในบรรดาปัญจวัคคีย์นั้น ท่านโกณฑัญญะได้รู้ถึงธรรมก่อน พระองค์จึงทรงเปล่งอุทานว่า "โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอๆ" เพราะอุทานว่า "อัญญาสิๆ" ที่เป็นภาษามคธ แปลว่า"ได้รู้แล้วๆ" คำว่า "อัญญาโกณฑัญญะ" จึงได้เป็นชื่อของท่าน ตั้งแต่กาลนั้นมา แล้วพระโกณฑัญญะก็ขออุปสมบท พระองค์ทรงอนุญาติให้ท่านโกณฑัญญะเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยด้วยพระวาจาว่า จงเป็นภิกษุเถิด

ด้วยในครั้งนั้น ยังไม่ได้ทรงอนุญาติพิธีอุปสมบทอย่างอื่น เป็นแต่ทรงอนุญาติแก่ผู้ใดด้วยพระวาจาเช่นนั้น ผู้นั้นก็เป็นภิกษุในพระธรรมวินัย อุปสมบทอย่างนี้เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระอัญญาโกณฑัญญะได้เป็นพระภิกษุองค์แรกของพระพุทธองค์ และเป็ฯครั้งแรกในพระพุทธกาล

พระพุทธรูปปางประทานเอหิภิกขุ ทำเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกขึ้นตั้งแบฝ่าพระหัตถ์งุ้มลงเล็กน้อย

1. ปางประสูติ
2. ปางมหาภิเนษกรมณ์
3. ปางทรงตัดพระเมาลี
4. ปางทุกรกิริยา
5. ปางทรงรับมธุปายาส
6. ปางเสวยมธุปายาส
7. ปางลอยถาด
8. ปางทรงรับหญ้าคา
9. ปางสมาธิ
10. ปางมารวิชัย
11. ปางถวายเนตร
12. ปางจงกรมแก้ว
13. ปางเรือนแก้ว
14. ปางห้ามมาร
15. ปางนาคปรก
16. ปางฉันสมอ
17. ปางประสานบาตร
18. ปางรับสัตตูก้อน สัตตูผง
19. ปางพระเกศธาตุ
20. ปางรำพึง
21. ปางปฐมเทศนา
22. ปางประทานเอหิภิกขุ
23. ปางภัตตกิจ
24. ปางห้ามสมุทร
25. ปางชี้อัครสาวก
26. ปางประทับเรือขนาน
27. ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
28. ปางอุ้มบาตร
29. ปางทรงรับผลมะม่วง
30. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
31. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
32. ปางเปิดโลก
33. ปางห้ามพระแก่นจันทน์
34. ปางประทับยืน
35. ปางลีลา
36. ปางสมาธิเพชร
37. ปางสรงน้ำฝน
38. ปางขับพระวักกลิ
39. ปางประทานอภัย
40. ปางประทานพร
41. ปางโปรดสัตว์
42. ปางคันธาระ
43. ปางขอฝน
44.ปางปลงกรรมฐาน
45.ปางสนเข็ม
46.ปางทรงจีวร
47.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
48.ปางปาเลไลยก์
49.ปางห้ามญาติ
50.ปางทรมานพระยามหาชมพู
51. ปางทรงพิจารณาชราธรรม
52. ปางนาคาวโลก
53. ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
54. ปางปลงอายุสังขาร
55. ปางทรงรับอุทกัง
56. พระปางไสยาหรือปรินิพพาน