PRAKRUANGTHAI.ORG - ศูนย์พระเครื่องไทย พระพุทธรูป วัตถุมงคล และวัตถุโบราณ

 

เชษฐ์ ราชบุรี
คุณพิเชษฐ์ โอท็อป
โทร. 062-549-9669
bhicheat@hotmail.co.th
ขณะนี้มีผู้เข้าชม: 16 คน
ผู้เข้าชม: 2325 ครั้ง
Administrator
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
PRAKRUANGTHAI.ORG
จัดทำโดย
สยามอนุรักษ์ ดอท คอม


26. ปางประทับเรือขนาน
ขณะที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ ณ พระเวฬุวนารามวิหารกรุงราชคฤห์นั้น พระเจ้าสุทโธทนะ บรมพุทธบิดาได้สดับข่าวว่าพระราชโอรสได้บรรลุสัมโพธิญาณแล้ว และกำลังจาริกเผยแผ่พระธรรมแก่ประชาชนในแคว้นต่างๆ ทรงปรารถนาจะได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรส พระเจ้าสุทโธทนะโปรดใช้ให้อำมาตย์ไปทูลเชิญให้กลับมายังกรุงกบิลพัสดุ์ถึง 10 คน 10 ครั้ง อำมาตย์เหล่านั้นพร้อมด้วยบริวารไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์ และพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานให้แก่อำมาตย์เหล่านั้นบวชด้วยเอหิภิกขุบรรพชากันทุกคน

บรรดาอำมาตย์เหล่านั้น มีท่านพระกาฬุทายีเถระ เป็ฯอำมาตย์คนสุดท้าย และเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าด้วย พระกาฬุทายีเถระรออยู่จนได้โอกาสกราบทูลพระบรมศาสดาให้เสด็จไปนครกบิลพัสดุ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับคำพระกาฬุทายีเถระ แล้วเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 พร้อมด้วยพระภิกขุขีณาสพ20,000 องค์ เสด็จพุทธดำเนินถึงสุดแคว้นมคธ มีแม่น้ำใหญ่ เจ้าพนักงานเชิญเสด็จประทับบนบัลลังก์ในเรือขนาน ข้ามแม่น้ำนั้น แล้วเสด็จพุทธดำเนิน วันละโยชน์ เป็นเวลา 2 เดือน สิ้นระยะทาง 60 โยชน์ (960 กม.)
ถึงกรุงกบิลพัสดุ์ ในกลางเดือนวิสาขะ

พระพุทธรูปปางประทับเรือขนาน ทำเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งบนบัลลังก์ทรงห้อยพระบาท พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำอยู่บนพระเพลา พระหัตถ์ขวาห้อยอยู่ข้างพระองค์

1. ปางประสูติ
2. ปางมหาภิเนษกรมณ์
3. ปางทรงตัดพระเมาลี
4. ปางทุกรกิริยา
5. ปางทรงรับมธุปายาส
6. ปางเสวยมธุปายาส
7. ปางลอยถาด
8. ปางทรงรับหญ้าคา
9. ปางสมาธิ
10. ปางมารวิชัย
11. ปางถวายเนตร
12. ปางจงกรมแก้ว
13. ปางเรือนแก้ว
14. ปางห้ามมาร
15. ปางนาคปรก
16. ปางฉันสมอ
17. ปางประสานบาตร
18. ปางรับสัตตูก้อน สัตตูผง
19. ปางพระเกศธาตุ
20. ปางรำพึง
21. ปางปฐมเทศนา
22. ปางประทานเอหิภิกขุ
23. ปางภัตตกิจ
24. ปางห้ามสมุทร
25. ปางชี้อัครสาวก
26. ปางประทับเรือขนาน
27. ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
28. ปางอุ้มบาตร
29. ปางทรงรับผลมะม่วง
30. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
31. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
32. ปางเปิดโลก
33. ปางห้ามพระแก่นจันทน์
34. ปางประทับยืน
35. ปางลีลา
36. ปางสมาธิเพชร
37. ปางสรงน้ำฝน
38. ปางขับพระวักกลิ
39. ปางประทานอภัย
40. ปางประทานพร
41. ปางโปรดสัตว์
42. ปางคันธาระ
43. ปางขอฝน
44.ปางปลงกรรมฐาน
45.ปางสนเข็ม
46.ปางทรงจีวร
47.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
48.ปางปาเลไลยก์
49.ปางห้ามญาติ
50.ปางทรมานพระยามหาชมพู
51. ปางทรงพิจารณาชราธรรม
52. ปางนาคาวโลก
53. ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
54. ปางปลงอายุสังขาร
55. ปางทรงรับอุทกัง
56. พระปางไสยาหรือปรินิพพาน