PRAKRUANGTHAI.ORG - ศูนย์พระเครื่องไทย พระพุทธรูป วัตถุมงคล และวัตถุโบราณ

 

เชษฐ์ ราชบุรี
คุณพิเชษฐ์ โอท็อป
โทร. 062-549-9669
bhicheat@hotmail.co.th
ขณะนี้มีผู้เข้าชม: 116 คน
ผู้เข้าชม: 7013 ครั้ง
Administrator
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
PRAKRUANGTHAI.ORG
จัดทำโดย
สยามอนุรักษ์ ดอท คอม


5. ปางทรงรับมธุปายาส
ภายหลังพระโพธิสัตว์เจ้าเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยาแล้ว ในเช้าวันเพ็ญวิสาขะคือเดือนหก ซึ่งเป็นวันครบรอบพระชันษา 35 ปี มีบุตรีกฎุมพีรายใหญ่แห่งหมู่บ้านเสนานิคม ตำบลอุรุเวลา ชื่อนางสุชาดา ปรารถนาจะทำการบวงสรวงเทวดา จึงหุงข้าวมธุปายาส คือ ข้าวสุกหุงด้วยน้ำนมโคล้วนจัดใส่ถาดทองคำนำไปที่ต้นมหาโพธิ์ ณ ที่ใต้ต้นมหาโพธิ์นั้น นางสุชาดาเห็นพระโพธิสัตว์ ประทับอยู่ สำคัญว่าเป็นเทวดา จึงน้อมนำข้าวมธุปายาสเข้าไปถวาย พระองค์จึงทรงรับข้าวมธุปายาสพร้อมทั้งถาดด้วยพระหัตถ์ นางสุชาดาทูลถวายแล้วก็กลับไป พระโพธิสัตว์ทรงถือถาดข้าวมธุปายาส เสด็จไปสู่ท่าแห่งแม่น้ำเนรัญชรา สรงน้ำเสร็จจึงทรงปั้นข้าวเป็นปั้นๆ รวมได้ 49 ปั้น แล้วเสวยปั้นแรก ที่เหลือก็เก็บไว้เป็นอาหารเสวยไปได้ 49 วัน

พระพุทธรูปปางรับมธุปายาส ทำเป็นรูปนั่งห้อยพระบาท แบพระหัตถ์ทั้งสองลงบนพระชานุ เป็นกิริยารับ

1. ปางประสูติ
2. ปางมหาภิเนษกรมณ์
3. ปางทรงตัดพระเมาลี
4. ปางทุกรกิริยา
5. ปางทรงรับมธุปายาส
6. ปางเสวยมธุปายาส
7. ปางลอยถาด
8. ปางทรงรับหญ้าคา
9. ปางสมาธิ
10. ปางมารวิชัย
11. ปางถวายเนตร
12. ปางจงกรมแก้ว
13. ปางเรือนแก้ว
14. ปางห้ามมาร
15. ปางนาคปรก
16. ปางฉันสมอ
17. ปางประสานบาตร
18. ปางรับสัตตูก้อน สัตตูผง
19. ปางพระเกศธาตุ
20. ปางรำพึง
21. ปางปฐมเทศนา
22. ปางประทานเอหิภิกขุ
23. ปางภัตตกิจ
24. ปางห้ามสมุทร
25. ปางชี้อัครสาวก
26. ปางประทับเรือขนาน
27. ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
28. ปางอุ้มบาตร
29. ปางทรงรับผลมะม่วง
30. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
31. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
32. ปางเปิดโลก
33. ปางห้ามพระแก่นจันทน์
34. ปางประทับยืน
35. ปางลีลา
36. ปางสมาธิเพชร
37. ปางสรงน้ำฝน
38. ปางขับพระวักกลิ
39. ปางประทานอภัย
40. ปางประทานพร
41. ปางโปรดสัตว์
42. ปางคันธาระ
43. ปางขอฝน
44.ปางปลงกรรมฐาน
45.ปางสนเข็ม
46.ปางทรงจีวร
47.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
48.ปางปาเลไลยก์
49.ปางห้ามญาติ
50.ปางทรมานพระยามหาชมพู
51. ปางทรงพิจารณาชราธรรม
52. ปางนาคาวโลก
53. ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
54. ปางปลงอายุสังขาร
55. ปางทรงรับอุทกัง
56. พระปางไสยาหรือปรินิพพาน