PRAKRUANGTHAI.ORG - ศูนย์พระเครื่องไทย พระพุทธรูป วัตถุมงคล และวัตถุโบราณ

 

เชษฐ์ ราชบุรี
คุณพิเชษฐ์ โอท็อป
โทร. 062-549-9669
bhicheat@hotmail.co.th
ขณะนี้มีผู้เข้าชม: 39 คน
ผู้เข้าชม: 13679 ครั้ง
Administrator
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
PRAKRUANGTHAI.ORG
จัดทำโดย
สยามอนุรักษ์ ดอท คอม


17. ปางประสานบาตร
ภายหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้ 49 วัน มีนายพานิชสองพี่น้องชื่อ ตปุสสะ กับ ภัลลิกะ นำหมู่เกวียนบรรทุกสินค้า 500 เล่มเดินทางจากอุกกลชนบทผ่านมาถึงตำบลอุรุเวลา เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ใต้ร่มไม้เกต ประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ ฉัพพรรณรังสีรุ่งเรืองก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใส จึงน้อมนำข้าวมธุมันถ ซึ่งเป็นเสบียงสำหรับเดินทางไกลไปถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่มีบาตรจะทรงรับเครื่องไทยทาน ก็ทรงปริวิตก ว่าจะควรรับสิ่งของถวายนี้ด้วยพระหัตถ์หรือประการใดดี ท้าวจาตุมหาราช หยั่งทราบในพระอัธยาศัย จึงนำบาตรศิลามีพรรณรังสีเขียวมาถวายองค์ละใบ พระพุทธเจ้าทรงรับบาตรทั้งสี่ใบนั้นมาอธิษฐานรวมเข้าเป็นบาตรใบเดียวกัน

พระพุทธรูปปางประสานบาตร ทำเป็นรูปพระนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายประคองบาตร พระหัตถ์ขวาทรงลูบปากบาตร

1. ปางประสูติ
2. ปางมหาภิเนษกรมณ์
3. ปางทรงตัดพระเมาลี
4. ปางทุกรกิริยา
5. ปางทรงรับมธุปายาส
6. ปางเสวยมธุปายาส
7. ปางลอยถาด
8. ปางทรงรับหญ้าคา
9. ปางสมาธิ
10. ปางมารวิชัย
11. ปางถวายเนตร
12. ปางจงกรมแก้ว
13. ปางเรือนแก้ว
14. ปางห้ามมาร
15. ปางนาคปรก
16. ปางฉันสมอ
17. ปางประสานบาตร
18. ปางรับสัตตูก้อน สัตตูผง
19. ปางพระเกศธาตุ
20. ปางรำพึง
21. ปางปฐมเทศนา
22. ปางประทานเอหิภิกขุ
23. ปางภัตตกิจ
24. ปางห้ามสมุทร
25. ปางชี้อัครสาวก
26. ปางประทับเรือขนาน
27. ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
28. ปางอุ้มบาตร
29. ปางทรงรับผลมะม่วง
30. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
31. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
32. ปางเปิดโลก
33. ปางห้ามพระแก่นจันทน์
34. ปางประทับยืน
35. ปางลีลา
36. ปางสมาธิเพชร
37. ปางสรงน้ำฝน
38. ปางขับพระวักกลิ
39. ปางประทานอภัย
40. ปางประทานพร
41. ปางโปรดสัตว์
42. ปางคันธาระ
43. ปางขอฝน
44.ปางปลงกรรมฐาน
45.ปางสนเข็ม
46.ปางทรงจีวร
47.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
48.ปางปาเลไลยก์
49.ปางห้ามญาติ
50.ปางทรมานพระยามหาชมพู
51. ปางทรงพิจารณาชราธรรม
52. ปางนาคาวโลก
53. ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
54. ปางปลงอายุสังขาร
55. ปางทรงรับอุทกัง
56. พระปางไสยาหรือปรินิพพาน