PRAKRUANGTHAI.ORG - ศูนย์พระเครื่องไทย พระพุทธรูป วัตถุมงคล และวัตถุโบราณ

 

เชษฐ์ ราชบุรี
คุณพิเชษฐ์ โอท็อป
โทร. 062-549-9669
bhicheat@hotmail.co.th
ขณะนี้มีผู้เข้าชม: 191 คน
ผู้เข้าชม: 6870 ครั้ง
Administrator
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
PRAKRUANGTHAI.ORG
จัดทำโดย
สยามอนุรักษ์ ดอท คอม


47.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
ในพระวัสสาที่ 8 พระพุทธองค์ประทับอยู่ในป่าภิงสกวัน (ป่าไม้สีเลือด) แคว้นวัคคะ ในปีนั้นเอง พระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยพระขีณาสพ 500 องค์ ซึ่งเป็นชาวเมืองกบิลพัสดุ์ และ ชาวเมืองโกลิยะ
มีพระยานาคชื่อสุมน พร้อมด้วยบริวารนาคของตนประมาณ 6 โกฏิ ถือต้นจำปากำลังมีดอกบานะพรั่ง
กั้นเบื้องบนพระตถาคตเพื่อบังแสงแดด พระพุทธองค์เสด็จจากวิหารเชตวัน ไปสู่ประเทศกัลยาณีในลังกาทวีปในวันเพ็ญเดือนวิสาข เพื่อจะทรงอนุเคราะห์พญานาคชื่อ มณิอักขิกะ ครั้งนั้น พญานาคมณิอักขิกะได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ฉันอาหารทิพย์และนั่งเฝ้าอยู่ด้านหนึ่ง พระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาการถวายอาหารนั้นแล้ว ทรงประทับรอยพระบาทไว้บนยอดเขาสุมนกูฏ ณ ลังกาทวีปทรงพักกลางวันบนภูเขานั้น

พระพุทธรูปปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาททำเป็นพระพุทธรูปประทับยืน ทรงกดปลายพระบาท
พระหัตถ์ทั้งสองประสานที่พระเพลา

1. ปางประสูติ
2. ปางมหาภิเนษกรมณ์
3. ปางทรงตัดพระเมาลี
4. ปางทุกรกิริยา
5. ปางทรงรับมธุปายาส
6. ปางเสวยมธุปายาส
7. ปางลอยถาด
8. ปางทรงรับหญ้าคา
9. ปางสมาธิ
10. ปางมารวิชัย
11. ปางถวายเนตร
12. ปางจงกรมแก้ว
13. ปางเรือนแก้ว
14. ปางห้ามมาร
15. ปางนาคปรก
16. ปางฉันสมอ
17. ปางประสานบาตร
18. ปางรับสัตตูก้อน สัตตูผง
19. ปางพระเกศธาตุ
20. ปางรำพึง
21. ปางปฐมเทศนา
22. ปางประทานเอหิภิกขุ
23. ปางภัตตกิจ
24. ปางห้ามสมุทร
25. ปางชี้อัครสาวก
26. ปางประทับเรือขนาน
27. ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
28. ปางอุ้มบาตร
29. ปางทรงรับผลมะม่วง
30. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
31. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
32. ปางเปิดโลก
33. ปางห้ามพระแก่นจันทน์
34. ปางประทับยืน
35. ปางลีลา
36. ปางสมาธิเพชร
37. ปางสรงน้ำฝน
38. ปางขับพระวักกลิ
39. ปางประทานอภัย
40. ปางประทานพร
41. ปางโปรดสัตว์
42. ปางคันธาระ
43. ปางขอฝน
44.ปางปลงกรรมฐาน
45.ปางสนเข็ม
46.ปางทรงจีวร
47.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
48.ปางปาเลไลยก์
49.ปางห้ามญาติ
50.ปางทรมานพระยามหาชมพู
51. ปางทรงพิจารณาชราธรรม
52. ปางนาคาวโลก
53. ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
54. ปางปลงอายุสังขาร
55. ปางทรงรับอุทกัง
56. พระปางไสยาหรือปรินิพพาน