PRAKRUANGTHAI.ORG - ศูนย์พระเครื่องไทย พระพุทธรูป วัตถุมงคล และวัตถุโบราณ

 

เชษฐ์ ราชบุรี
คุณพิเชษฐ์ โอท็อป
โทร. 062-549-9669
bhicheat@hotmail.co.th
ขณะนี้มีผู้เข้าชม: 115 คน
ผู้เข้าชม: 7021 ครั้ง
Administrator
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
PRAKRUANGTHAI.ORG
จัดทำโดย
สยามอนุรักษ์ ดอท คอม


34. ปางประทับยืน
เมื่อพระบรมศาสดา จะเสด็จออกจากคันธกุฎีด้วยกิขนิมนต์เสวย หรือเสด็จออกไปโปรดสัตว์ ก็เสด็จออก ประทับยืน ณ หน้ามุขพระคันธกุฏีก่อน อันเป็ฯพุทธจริยาวัตร แต่พระพุทธรูปปางประทับยืนแบบนี้อาจเป็นท่า ประทับยืนสมาธิ เช่นนี้มีบัญญัติ- ท่ายืนบำเพ็ญสมาธิ หรือ ธยานะ ไว้ในคัมภีร์ ของศาสนาเชน เรียกว่า กาโยตสรคะ และนักปราชญ์ในศาสนานั้นท่านชื่อ ชินเสน ได้เขียนอธิบายไว้ในคัมภีร์อาทิปุราณะ (บท 21 โคลง 29)ว่า " เหมือนกับท่าปรยังกะ กล่าวคือ ท่านบัญญัติท่า กาโยตสรคะ ได้แก่ท่ายืน สำหรับผู้ที่ปรารถนาจะบำเพ็ญธยานะไว้ คือ ทำร่างกายให้สิ้นให้ตั้งตรงและเว้นโทษ 32 ประการ"

พระพุทธรูปปางประทับยืน ทำเป็นพระพุทธรูปยืนห้อยพระหัตถ์ทั้งสองข้าง แนบติดกับพระองค์ใน
ท่าปรกติ ลืมพระเนตรตรงไปข้างหน้า

1. ปางประสูติ
2. ปางมหาภิเนษกรมณ์
3. ปางทรงตัดพระเมาลี
4. ปางทุกรกิริยา
5. ปางทรงรับมธุปายาส
6. ปางเสวยมธุปายาส
7. ปางลอยถาด
8. ปางทรงรับหญ้าคา
9. ปางสมาธิ
10. ปางมารวิชัย
11. ปางถวายเนตร
12. ปางจงกรมแก้ว
13. ปางเรือนแก้ว
14. ปางห้ามมาร
15. ปางนาคปรก
16. ปางฉันสมอ
17. ปางประสานบาตร
18. ปางรับสัตตูก้อน สัตตูผง
19. ปางพระเกศธาตุ
20. ปางรำพึง
21. ปางปฐมเทศนา
22. ปางประทานเอหิภิกขุ
23. ปางภัตตกิจ
24. ปางห้ามสมุทร
25. ปางชี้อัครสาวก
26. ปางประทับเรือขนาน
27. ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
28. ปางอุ้มบาตร
29. ปางทรงรับผลมะม่วง
30. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
31. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
32. ปางเปิดโลก
33. ปางห้ามพระแก่นจันทน์
34. ปางประทับยืน
35. ปางลีลา
36. ปางสมาธิเพชร
37. ปางสรงน้ำฝน
38. ปางขับพระวักกลิ
39. ปางประทานอภัย
40. ปางประทานพร
41. ปางโปรดสัตว์
42. ปางคันธาระ
43. ปางขอฝน
44.ปางปลงกรรมฐาน
45.ปางสนเข็ม
46.ปางทรงจีวร
47.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
48.ปางปาเลไลยก์
49.ปางห้ามญาติ
50.ปางทรมานพระยามหาชมพู
51. ปางทรงพิจารณาชราธรรม
52. ปางนาคาวโลก
53. ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
54. ปางปลงอายุสังขาร
55. ปางทรงรับอุทกัง
56. พระปางไสยาหรือปรินิพพาน