PRAKRUANGTHAI.ORG - ศูนย์พระเครื่องไทย พระพุทธรูป วัตถุมงคล และวัตถุโบราณ

 

เชษฐ์ ราชบุรี
คุณพิเชษฐ์ โอท็อป
โทร. 062-549-9669
bhicheat@hotmail.co.th
ขณะนี้มีผู้เข้าชม: 51 คน
ผู้เข้าชม: 824 ครั้ง
Administrator
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
PRAKRUANGTHAI.ORG
จัดทำโดย
สยามอนุรักษ์ ดอท คอม


1. ปางประสูติ
เมื่อนางศิริมหามายา (พระพุทธมารดา) ทรงพระครรถ์ใกล้จะประสูตินั้น ได้เสด็จไปเยี่ยมนครเทวทหะ ซึ่งเป็นสกุลเดิมของพระนาง ครั้นเสด็จไปถึงลุมพินีวัน ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง กรุงกบิลพัสดุ์ กับ นครเทวทหะแต่ค่อนไปทางนครเทวทหะ พระนางศิริมหามายาได้หยุดประพาส ณ ลุมพินีวัน และพระนางก็ประชวรพระครรภ์ ได้ทรงโน้มเหนี่ยวกิ่งไม้สาละต้นหนึ่งด้วยพระหัตถ์ขวา ประสูติพระโพธิสัตว์กุมารในระหว่างต้นไม้รังคู่ซึ่งมีดอกเต็มต้น ในมหามงคลดิถีวิสาขะนักขัตฤกษ์ เพ็ญเดือน 6
วันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ ปีจอ ก่อนพระพุทธศักราช 80 ปี เวลาสายใกล้เที่ยง ณ ท่ามกลางเหล่านารีบริพาร และหมู่เทวดา มีพระอินทร์ พระพรหม เป็นอาทิ

ตามนัยแห่งปฐมสมโพธิกถากล่าวว่า เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์นั้น ท้าวสุทธาวาสมหาพรหม ได้เอาข่ายทองรองรับพระวรกาย มิทันตกถึงพื้น ต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์ ได้เสด็จประทับยืนเหยียบพื้นแผ่นดิน บ่ายพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ แล้วย่างพระบาทไปบนพื้นทอง ซึ่งท้าวจตุโลกบาลถือรองรับได้เจ็ดก้าวประทับยืนบนดอกบัวทิพย์อันมีกลีบร้อยกลีบ และเปล่งพระวาจาเป็นบุรพนิมิตแห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ

จากผลการตรวจค้นศิลปโบราณวัตถุสถาน ยุติแน่ในเวลานี้ว่า ลุมพิณีที่ประสูติของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในเขตประเทศเนปาล มีเสาหินของพระเจ้าอโศกมหาราชโปรดให้ประดิษฐานไว้เป็นที่กำหนด ห่างจากกรุงกบิลพัสดุ์ ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร บัดนนี้ รัฐบาลแห่งประเทศเนปาล ด้วยความร่วมมือของสมาคมธัมโมทายสภา ได้ชักชวนประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาร่วมกันฟื้นฟูบูรณะในกาลต่อไป

พระพุทธรูปปางประสูติ ทำเป็นพระรูป พระนางศิริมหามายา (พระพุทธมารดา) ประทับยืนพระหัตถ์ทรงเหนี่ยวกิ่งต้นรัง และมีรูปพระโพธิสัตว์กุมารประทับยืน มีรูปพระอินทร์ พระพรหม หมู่เทวดา และ เหล่านารีราชบริพารแวดล้อม บางทีทำตามมติ ไม่นิยมสร้างรูปเคารพก็ทำแต่เพียงรูปพระนางศิริมหามายาประทับยืน พระหัตถ์ทรงเหนี่ยวกิ่งไม้เท่านั้นก็มี

1. ปางประสูติ
2. ปางมหาภิเนษกรมณ์
3. ปางทรงตัดพระเมาลี
4. ปางทุกรกิริยา
5. ปางทรงรับมธุปายาส
6. ปางเสวยมธุปายาส
7. ปางลอยถาด
8. ปางทรงรับหญ้าคา
9. ปางสมาธิ
10. ปางมารวิชัย
11. ปางถวายเนตร
12. ปางจงกรมแก้ว
13. ปางเรือนแก้ว
14. ปางห้ามมาร
15. ปางนาคปรก
16. ปางฉันสมอ
17. ปางประสานบาตร
18. ปางรับสัตตูก้อน สัตตูผง
19. ปางพระเกศธาตุ
20. ปางรำพึง
21. ปางปฐมเทศนา
22. ปางประทานเอหิภิกขุ
23. ปางภัตตกิจ
24. ปางห้ามสมุทร
25. ปางชี้อัครสาวก
26. ปางประทับเรือขนาน
27. ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
28. ปางอุ้มบาตร
29. ปางทรงรับผลมะม่วง
30. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
31. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
32. ปางเปิดโลก
33. ปางห้ามพระแก่นจันทน์
34. ปางประทับยืน
35. ปางลีลา
36. ปางสมาธิเพชร
37. ปางสรงน้ำฝน
38. ปางขับพระวักกลิ
39. ปางประทานอภัย
40. ปางประทานพร
41. ปางโปรดสัตว์
42. ปางคันธาระ
43. ปางขอฝน
44.ปางปลงกรรมฐาน
45.ปางสนเข็ม
46.ปางทรงจีวร
47.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
48.ปางปาเลไลยก์
49.ปางห้ามญาติ
50.ปางทรมานพระยามหาชมพู
51. ปางทรงพิจารณาชราธรรม
52. ปางนาคาวโลก
53. ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
54. ปางปลงอายุสังขาร
55. ปางทรงรับอุทกัง
56. พระปางไสยาหรือปรินิพพาน