PRAKRUANGTHAI.ORG - ศูนย์พระเครื่องไทย พระพุทธรูป วัตถุมงคล และวัตถุโบราณ

 

เชษฐ์ ราชบุรี
คุณพิเชษฐ์ โอท็อป
โทร. 062-549-9669
bhicheat@hotmail.co.th
ขณะนี้มีผู้เข้าชม: 13 คน
ผู้เข้าชม: 862 ครั้ง
Administrator
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
PRAKRUANGTHAI.ORG
จัดทำโดย
สยามอนุรักษ์ ดอท คอม


3. ปางทรงตัดพระเมาลี
เมื่อมารหายไปแล้ว พระองค์ได้เสด็จเดินทาง 30 โยชน์ ( 480 กิโลเมตร) ในคืนเดียวผ่านรัฐถึง 3 รัฐ คือ กบิลพัสดุ์ สาวัตถี และเวสาลี บรรลุถึงแม่น้ำอโนมานที ทรงเปลื้องพระภูษาเครื่องต้น มอบให้นายฉันนะนำกลับพระนครกบิลพัสดุ์ พร้อมด้วยม้ากัณฐก ทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขรรค์ ทรงอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต

พระพุทธรูปปางนี้ ทำเป็นรูปพระโพธิสัตว์ทรงเปลื้องเครื่องทรงประทับนั่งอยู่บนพระแท่น พระหัตถ์ซ้ายทรงรวบพระเมาลียาวไว้ พระหัตถ์ขวา ทรงถือพระขรรค์ ทำอาการทรงตัดพระเมาลี มีนายฉันนะ และม้ากัณฐกอยู่ด้านหนึ่ง และอีกด้านหนึ่งเป็นรูปพระอินทร์ พระพรหม( พระฆฏิกาพรหม) และเหล่าเทวดาถือบาตร ผ้าทรง และพานสำหรับรองรับพระเมาลี

1. ปางประสูติ
2. ปางมหาภิเนษกรมณ์
3. ปางทรงตัดพระเมาลี
4. ปางทุกรกิริยา
5. ปางทรงรับมธุปายาส
6. ปางเสวยมธุปายาส
7. ปางลอยถาด
8. ปางทรงรับหญ้าคา
9. ปางสมาธิ
10. ปางมารวิชัย
11. ปางถวายเนตร
12. ปางจงกรมแก้ว
13. ปางเรือนแก้ว
14. ปางห้ามมาร
15. ปางนาคปรก
16. ปางฉันสมอ
17. ปางประสานบาตร
18. ปางรับสัตตูก้อน สัตตูผง
19. ปางพระเกศธาตุ
20. ปางรำพึง
21. ปางปฐมเทศนา
22. ปางประทานเอหิภิกขุ
23. ปางภัตตกิจ
24. ปางห้ามสมุทร
25. ปางชี้อัครสาวก
26. ปางประทับเรือขนาน
27. ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
28. ปางอุ้มบาตร
29. ปางทรงรับผลมะม่วง
30. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
31. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
32. ปางเปิดโลก
33. ปางห้ามพระแก่นจันทน์
34. ปางประทับยืน
35. ปางลีลา
36. ปางสมาธิเพชร
37. ปางสรงน้ำฝน
38. ปางขับพระวักกลิ
39. ปางประทานอภัย
40. ปางประทานพร
41. ปางโปรดสัตว์
42. ปางคันธาระ
43. ปางขอฝน
44.ปางปลงกรรมฐาน
45.ปางสนเข็ม
46.ปางทรงจีวร
47.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
48.ปางปาเลไลยก์
49.ปางห้ามญาติ
50.ปางทรมานพระยามหาชมพู
51. ปางทรงพิจารณาชราธรรม
52. ปางนาคาวโลก
53. ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
54. ปางปลงอายุสังขาร
55. ปางทรงรับอุทกัง
56. พระปางไสยาหรือปรินิพพาน